Syrena


  Przedprototypy i prototypy Syreny

  Modele seryjne 100 , 101 , 102 , 103, 104 i 105

  Prototypy: Syrena Sport i Syrena Mikrobus

  Prototypy: Syrena Laminat ( 104 )

  Samochody dostawcze Syrena

  Prototypy: Syrena 110 oraz Alfa Beta i Delta

  Pozostałe prototypy

  Syrena Cabrio i inne prywatne przeróbki